W naszej ofercie Mikroskopów Kąta Brewstera znajdziecie Państwo następujące modele:

 

Mikroskopia kąta Brewstera (BAM) stanowi jedną z podstawowych technik mikroskopowych stosowanych w celu bezpośredniej wizualizacji monowarstw na granicy faz powietrze-woda, ale może być użyty do obserwacji na granicy faz powietrze-szkło dla konkretnych warunków. Obserwacja domen powierzchniowych przy pomocy BAM nie wymaga stosowania barwników fluorescencyjnych, a tym samym ogranicza wpływ dodatkowej substancji na zachowanie fazowe monowarstwy. Z tego względu technika BAM jest obecnie rutynowo stosowana w celu uzupełnienia charakterystyki monowarstw Langmuira.

Mikroskop Kąta Brewstera wykorzystuje zasadę, że brak odbicia zachodzi tylko pod określonym kątem padania, gdy p-spolaryzowane światło przechodzi przez granicę faz powietrze-woda,. Ten kąt, zwany jest kątem Brewstera, określany jest przez prawo Snella i zależy od współczynników załamania materiałów w układzie.

Prawo Shnella: tanθ=n2/n1.

gdzie:

θ -kąt Brewstera w radianach

n1-współczynnik załamania światła powietrza

n2-współczynnik załamania światła wody

Wartość Kata Brewstera dla granicy faz powietrze-woda wynosi 53°, w takich warunkach zdjęcie powierzchni czystej wody będzie czarne. Dodanie substancji tworzącej warstwę na granicy faz powietrze-woda powoduje lokalną zmianę współczynnika załamania światła wody, w tym wypadku pewna część światła podlega odbiciu od powierzchni i tworzy obraz w mikroskopie. Wyświetlany obraz zawiera obszary o różnej jasności, określanej przez ilość poszczególnych cząsteczek i gęstość ich upakowania na całym obszarze próbkowania.

Przykłady zastosowania mikroskopii BAM

  • Określanie stanu monowarstwy
  • Obserwacja struktur trójwymiarowych
  • Detekcja przejść fazowych w obrębie monowarstwy oraz obserwacja zmian wielkości i kształtu domen fazy skondensowanej
  • Badanie separacji fazowej
  • Badanie organizacji cząsteczek w obrębie domen skondensowanych